Cà phê pha phin

Sản phẩm cà phê pha phin loại 1

Giá: 150 000 VND / 1 kg Cà phê pha phin loại 1 được kết hợp giữa cà phê Arabica và cà phê Robusta.

Sản phẩm cà phê pha phin loại 3

  Giá: 250 000 VND / 1 kg   Cà phê pha phin loại 3 được kết hợp từ cà phê Moka và cà phê Culi Robusta.  

Sản phẩm cà phê pha phin loại 2

Giá: 180 000 VND / 1 kg Cà phê pha phin loại 2 được kết hợp giữa cà phê arabica và cà phê culi robusta.